Algemene voorwaarden

 

 


VERTROUWELIJKHEID VAN DE CONSULTEN/THERAPIE

De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.

De therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.

Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De therapeut dient de patiënt/cliënt te informeren als tijdens de het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

De patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de
behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:

- Huisarts

- Specialist

- Ouders

- Patiënt/cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele    waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid.

 

AFSPRAKEN BEHANDELINGEN/CONSULTEN 

Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult (zie website www.lyll.nl/ in behandelruimte).

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de
therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

Een consult duurt zolang als nodig

Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum van 15 minuten.

Bij verhindering dient de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch). Bij niet tijdig annuleren zal de het consult in rekening worden gebracht.
 
BETALING en KOSTEN

De kosten van de het consult zijn afhankelijk van de duur van het consult (zie prijslijst op website www.lyll.nl/in de behandelruimte)

De kosten van het consult dienen contant na afloop van elke zitting te worden voldaan of na ontvangst van de declaratie binnen 8 dagen op het bankrekening-nummer dat staat vermeld op de declaratie. 
Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

 

VERGOEDING VAN HET CONSULT

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.
 
BIJZONDERE BEPALINGEN

Verhindering behandelaar.
Indien de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat patiënt/cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.
Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

AANSPRAKELIJKHEID

De therapeut heeft Collectieveberoepsaansprakelijkheids-verzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Bij geschillen met de therapeut kunt u een beroep doen op de Klacht- en Tuchtregeling van de T.C.Z. Uw behandelaar kan u hierover informeren.
Verder kunt u het klachtenformulier bij de R.B.C.Z. therapeutenadministratie of VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

TELEFONISCH SPREEKUUR

Indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kunt u altijd bellen op 06-11356604, (eventueel inspreken op het antwoordapparaat dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld)  of een email sturen aan info@lyll.nl, waarna u zo snel mogelijk bericht ontvangt.

 

UW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bv de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
-       ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht  (beroepsgeheim)
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
-       Om andere zorgverleners te informeren, bv als therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-       Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
-       Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
-       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze zorgnota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
-       Uw naam, adres en woonplaats
-       Uw geboortedatum
-       De datum van behandeling
-       Een korte omschrijving van de behandeling
-       De kosten van het consult

Onze website verwerkt uw informatie op de volgende wijze:

PRIVACYVERKLARING

LYLL, gevestigd aan Bijloopstraat 19, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bijloopstraat 19, Breda 06-11356604


Persoonsgegevens die wij verwerken
LYLL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lyll.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LYLL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
LYLL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LYLL) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LYLL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 90 dagen na beëindigen van samenwerking > Administratieve doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

LYLL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LYLL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LYLL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LYLL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lyll.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

LYLL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LYLL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lyll.nl


Patiënt/Cliënt geeft middels ondertekening van de behandelovereenkomst toestemming tot behandeling.


Alle eventuele, nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt/cliënt cq ouder(s) of voogd.